Logga in

Steg 1

Inga rum hittades för de datum du valde

Pris

Riddarholmen_banner

Allmänna villkor

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för tjänsten Hotel Express. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se

1. Beskrivning av tjänsten

Hotel Express erbjuder företagskunder (nedan kallad kunden) rabatter på hotellrum med upp till 50 % på utvalda hotell (nedan kallade samarbetshotell) i Sverige och utomlands. Hotel Express erbjuder även bokning av hotellrum samt konferens.

2. Tjänstens giltighet

Tjänsten ingås enligt överenskommelse och gäller därefter tillsvidare. Dock förnyas kundens Hotel Express-kort årligen, se punkt 7 Uppsägning. Hotel Express tjänst är knuten till en fysisk person och Hotel Express-rabatten får inte nyttjas av annan person än den som står angiven på Hotel Express-kortet. Dock får fler personer än kunden ta del av vistelsen på samarbetshotellen. För mer information, se punkt 5 Bokning och vistelse.

3. Nöjd-kund-garanti

Nya kunder som tidigare inte använt Hotel Express erbjuds nöjd-kund-garanti. Detta innebär att kunden äger rätt att inom 3 månader från avtalets ingång, säga upp tjänsten och returnera Hotel Express-kortet och få pengarna tillbaka. Kunden åberopar nöjd-kund-garantin genom att kontakta Hotel Express kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se. Nöjd-kund-garantin innebär inte möjlighet att skjuta upp betalningsansvar enligt faktura.

4. Priser och rabatter

Hotel Express erbjuder rabatter på upp till 50 % på ordinarie rumspris för vardag på utvalda samarbetshotell. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden och förmåner, exempelvis samarbetshotellens helg-, sommarpriser eller lojalitetserbjudanden. Rabatten beräknas på ordinarie rumspris och således inte på dagspris. Detta innebär att rabatten kan vara upp till 50 procent jämfört med dagspris. Eftersom rabatten ges av samarbetshotellen och inte av Hotel Express kan Hotel Express inte garantera angivna priser, prisnivåer eller att rabatt ges till kunden. Hotel Express rabatt är giltig alla dagar i veckan, året om under de förutsättningar som ges under punkt 5 Bokning och vistelse.

5. Bokning och vistelse

Hotel Express är en tjänst som är knuten till den person som står på Hotel Express-kortet. Tjänsten innefattar bokning av ett (1) rum, en (1) natt och upp till tre (3) personer i samma rum. Önskar kunden bo mer än en natt får kunden avtala detta med samarbetshotellet vid bokningsförfrågan. Bokas rummet av Hotel Express ska kunden meddela sitt önskemål till Hotel Express innan bokningen är genomförd.

Hotel Express bygger på förväntad ledig kapacitet hos samarbetshotellen i sista minuten. När ett samarbetshotell förväntar sig att ha lediga rum, erbjuds kunden en rabatt på upp till 50 % på hotellrummets ordinarie rumspris för vardag om bokning sker dagen innan eller samma dag som vistelsen. Vid bokningar utomlands gäller fri bokningstid. Om samarbetshotellet förväntar sig en full kapacitet, har samarbetshotellet rätt att avstå från att ge Hotel Express-rabatten. Dock kan samarbetshotellet erbjuda Hotel Express-kunden ett rum till dagspris. Bokning av hotellrum på samarbetshotell kan ske på två sätt beroende på vilken typ av tjänst kunden har valt att teckna hos Hotel Express:

a, Kunden bokar själv hotellrum direkt via hotellet eller med hjälp av hotelexpress.se, app, hotellguide eller röstyrd självbetjäningstjänst. Kunden ska i inledningen av samtalet med samarbetshotellet nämna att Hotel Express-rabatten önskas för att samarbetshotellet ska ha möjlighet att undersöka den förväntade lediga kapaciteten som styr om rabatten kan ges. Samarbetshotellet har rätt att neka rabatt om kunden vid bokning inte har nämnt Hotel Express.

b, Bokning via Hotel Express. Kunden kontaktar Hotel Express bokningsservice 019-16 60 69 eller bokning@hotelexpress.se och gör sin bokning och får bekräftelse via e-post och/eller SMS. För bokningens öppettider, se hotelexpress.se.

Vid incheckning på samarbetshotellet där rum har bokats med rabatten, måste giltigt Hotel Express-kort uppvisas. Även legitimation kan komma att krävas av samarbetshotellet. Betalning av hotellrummet sker enligt samarbetshotellets kredit- och betalningsrutiner. Vid så kallad No Show äger samarbetshotellet, eller Hotel Express, rätt att debitera hela kostnaden vidare tillsammans med en administrativ avgift om 100 SEK. Vid avbokning eller ombokning äger Hotel Express rätt att ta ut en avgift om 75 SEK.

I Hotel Express tjänst ingår även konferensbokning inom Sverige. Hotel Express ses som förmedlare av konferensen och hotellet som leverantör av konferensen. Vid bokning av konferens via Hotel Express gäller hotellets villkor för bokning.

Hotel Express kan inte hållas ansvariga för mellanhavanden mellan samarbetshotellet och medlemmen. Kunden är alltid ansvarig för att kontrollera om kundens bokning stämmer överens med beställningen.

Om kunden har synpunkter på vistelsen ska kunden framföra detta i första hand till hotellet. Rör klagomålen det som är kopplat till tjänsten som Hotel Express levererar ska kunden underrätta Hotel Express inom två dagar från vistelse inom Sverige och sju dagar från vistelse utanför Sverige.

6. Betalning, leverans och returrätt

Betalning av tjänsten Hotel Express ska ske efter leverans av Hotel Express-kortet inom av Hotel Express anvisad tid (normalt 20 dagar). Hotel Express äger rätt att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura. Vid faktura via e-post, eller vid betalning med kredit- eller betalkort, tillkommer ingen fakturaavgift. Hotel Express äger vidare rätt att vid sen betalning debitera påminnelseavgift med en dröjsmålsränta om 24 procent, samt övriga kostnader som är relaterade till den sena betalningen. Vid avvikelser gällande leverans av Hotel Express-kort, är det kundens ansvar att meddela Hotel Express dessa avvikelser inom 8 dagar.

Hotel Express erbjuder inte returrätt för företagskunder, med undantag att sådan rätt medges av Hotel Express i utställda garantier. Privatkunder äger returrätt enligt distansavtalslagen. Om returrätt utnyttjas enligt ovan ska erhållet medlemskort skickas till Hotel Express, Väståstrand 5, 702 32 Örebro, tillsammans med en notering om orsak till returen samt vem på Hotel Express som godkänt denna.

7. Uppsägning

Uppsägning av tjänsten Hotel Express måste göras senast den sista arbetsdagen i månaden före den som står som valid thru på Hotel Express-kortet. (Exempel: Står det 2012-05 som valid thru på medlemskort måste medlemskapet sägas upp före 2012-04-30.) Om kunden säger upp tjänsten efter detta datum faktureras kunden för ytterligare ett år. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Tjänsten ska sägas upp per telefon, e-post alt post till Hotel Express, Väståstrand 5, 702 32 Örebro alt 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se.

Om kunden har underlåtit att säga upp tjänsten finns möjligheten att överlåta tjänsten till annan person. Kunden får då ansöka om en flytt av tjänst/namnändring. Detta görs genom att kontakta Hotel Express kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se.

En annan möjlighet är att kunden väljer att pausa den betalda tjänsten under de kommande 12 månaderna. Kunden ska då skicka tillbaka Hotel Express-kortet till Hotel Express. Tjänsten aktiveras igen efter 12 månader har gått, alternativt tidigare om så önskas och kunden kan på nytt nyttja Hotel Express tjänst i 12 månader.

8. Force Majeure

Hotel Express ansvarar inte för skada som uppstår genom myndighets beslut, underleverantörs fel eller begränsningar i utbud, krig, strejk, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande händelse som ligger utanför Hotel Express kontroll och vars åtgärdande endast skulle kunna ske genom en onormalt hög kostnad.

9. Personuppgifter

Kunden ger Hotel Express rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter som namn, personnummer, adress eller annan information som kan hänföras till kunden, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla tjänster och produkter som finns tillgängliga i Hotel Express utbud.

Hotel Express förbehåller sig rätten att använda kundens personuppgifter för att skicka information om nya produkter eller tjänster. Kunden kan alltid via våra e-postutskick välja att tacka nej till liknade information i framtiden. Hotel Express kan komma att lämna ut personuppgifter till konsulter och andra samarbetspartners som Hotel Express anser det vara nödvändigt för att kunna administrera och underhålla tjänsterna som erbjuds eller om Hotel Express föreläggs att lämna ut sådan information enligt lag.

10. Övrigt

Hotel Express äger rätt att löpande ändra innehåll och prissättning i tjänsten utan att kundens samtycke. Exempel på sådana förändringar är tillägg av och borttag av enskilda hotell, hotellkedjor och förmåner.

Ersättning, utbyte och namnändring av kundens Hotel Express-kort debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Kontakta Hotel Express kundservice 019-16 60 60 för gällande priser.

Avtalsvillkoren gäller tillsvidare och reviderades senast 2013-06-18.