Allmänna villkor för K3 Travel AB (Hotel Express)

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för tjänsten Hotel Express. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se.

 

1. Beskrivning av tjänsten

Hotel Express erbjuder företagskunder (nedan kallad kunden) rabatter på hotellrum med upp till 50 % på utvalda hotell (nedan kallade samarbetshotell) i Sverige och utomlands. Hotel Express erbjuder även bokning av hotellrum samt konferens.

 

2. Medlemskap och registrering

För att bli medlem i Hotel Express måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer.

Medlemskap kan tecknas av privatperson eller företag men är alltid personligt och kan inte överlåtas. Vid tecknande av medlemskap via företag äger företaget värdehandlingen. Medlemskapet får användas både i tjänsten och privat.

Medlemmar får ett personligt medlemskort och inloggningsuppgifter till hotelexpress.se.

 

3. Tjänstens giltighet

Tjänsten ingås enligt överenskommelse och gäller därefter tillsvidare, med automatisk förnyelse årligen (se punkt 8 – Uppsägning). Hotel Express tjänst är knuten till en fysisk person och rabatten får inte nyttjas av annan person än den som står angiven på Hotel Express-kortet. Dock får fler personer än kunden ta del av vistelsen på samarbetshotellen. För mer information, se punkt 6 – Bokning och vistelse.

 

4. Nöjd-kund-garanti

Vår nöjd-kund-garanti ger nya kunder rätten att inom 3 månader från avtalets ingång, säga upp tjänsten och returnera Hotel Express-kortet och få pengarna tillbaka. Kunden åberopar nöjd-kund-garantin genom att kontakta Hotel Express kundservice på 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se. Nöjd-kund-garantin innebär inte möjlighet att skjuta upp betalningsansvar enligt faktura.

 

5. Priser och rabatter

Hotel Express erbjuder rabatter på upp till 50 % på ordinarie rumspris för vardag på utvalda samarbetshotell. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden och förmåner, exempelvis samarbetshotellens helg-, sommarpriser eller lojalitetserbjudanden. Rabatten beräknas på ordinarie rumspris och således inte på dagspris. Detta innebär att rabatten kan vara upp till 50 % jämfört med dagspris. Eftersom rabatten ges av samarbetshotellen och inte av Hotel Express kan Hotel Express inte garantera angivna priser, prisnivåer eller att rabatt ges till kunden. Hotel Express rabatt är giltig alla dagar i veckan, året om under de förutsättningar som ges under punkt 6 – Bokning och vistelse.

 

6. Bokning och vistelse

Hotel Express är en tjänst som är knuten till den person som står på Hotel Express-kortet. Tjänsten innefattar bokning av rum till medlem, samt personer som bor i samma rum som medlemmen. Hotel Express bokar inte rum till medlemspris för personer som inte är medlemmar.

Hotel Express bygger främst på förväntad ledig kapacitet hos samarbetshotellen i sista minuten. När ett samarbetshotell förväntar sig att ha lediga rum, erbjuds kunden en rabatt på upp till 50 % på hotellrummets ordinarie rumspris för vardag om bokning sker dagen innan eller samma dag som vistelsen. Vid bokningar utomlands gäller fri bokningstid. Om samarbetshotellet förväntar sig en full kapacitet, har samarbetshotellet rätt att avstå från att ge Hotel Express-rabatten. Dock kan samarbetshotellet erbjuda Hotel Express-kunden ett rum till dagspris. Hotel Express har även avtal med flera hotellkedjor som ger en procentuell rabatt oavsett när bokningen sker.

Bokning av hotellrum på samarbetshotell kan på egen hand av kunden eller via Hotel Express bokningsservice.

Boka själv: Kunden bokar själv hotellrum direkt via hotellet eller med hjälp av hotelexpress.se, app, hotellguide eller röststyrd självbetjäningstjänst. Kunden ska i inledningen av samtalet med samarbetshotellet nämna att Hotel Express-rabatten önskas för att samarbetshotellet ska ha möjlighet att undersöka den förväntade lediga kapaciteten som styr om rabatten kan ges. Samarbetshotellet har rätt att neka rabatt om kunden vid bokning inte har nämnt Hotel Express.

Bokning via Hotel Express: Kunden kontaktar Hotel Express bokningsservice 019-16 60 69 eller bokning@hotelexpress.se och gör sin bokning och får bekräftelse via e-post och/eller SMS. För bokningens öppettider, se hotelexpress.se.

Vid incheckning på samarbetshotellet där rum har bokats med rabatten, måste giltigt Hotel Express-kort uppvisas. Även legitimation kan komma att krävas av samarbetshotellet. Betalning av hotellrummet sker enligt samarbetshotellets kredit- och betalningsrutiner. Vid så kallad No Show äger samarbetshotellet, eller Hotel Express, rätt att debitera hela kostnaden vidare tillsammans med en administrativ avgift om 100 SEK. Vid avbokning eller ombokning äger Hotel Express rätt att ta ut en avgift om 75 SEK.

I Hotel Express tjänst ingår även konferensbokning inom Sverige. Hotel Express ses som förmedlare av konferensen och hotellet som leverantör av konferensen. Vid bokning av konferens via Hotel Express gäller hotellets villkor för bokning.

Hotel Express kan inte hållas ansvariga för mellanhavanden mellan samarbetshotellet och medlemmen. Kunden är alltid ansvarig för att kontrollera om kundens bokning stämmer överens med beställningen.

Om kunden har synpunkter på vistelsen ska kunden framföra detta i första hand till hotellet. Rör klagomålen det som är kopplat till tjänsten som Hotel Express levererar ska kunden underrätta Hotel Express inom två dagar från vistelse inom Sverige och sju dagar från vistelse utanför Sverige.

 

7. Betalning, leverans och returrätt

Betalning av tjänsten Hotel Express ska ske efter leverans av Hotel Express-kortet inom av Hotel Express anvisad tid (normalt 20 dagar). Hotel Express äger rätt att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura. Vid faktura via e-post, eller vid betalning med kredit- eller betalkort, tillkommer ingen fakturaavgift. Hotel Express äger vidare rätt att vid sen betalning debitera påminnelseavgift med en dröjsmålsränta om 24 %, samt övriga kostnader som är relaterade till den sena betalningen. Vid avvikelser gällande leverans av Hotel Express-kort, är det kundens ansvar att meddela Hotel Express dessa avvikelser inom åtta dagar.

Hotel Express erbjuder inte returrätt för företagskunder, med undantag att sådan rätt medges av Hotel Express i utställda garantier. Privatkunder äger returrätt enligt distansavtalslagen. Om returrätt utnyttjas enligt ovan ska erhållet medlemskort skickas till Hotel Express, Väståstrand 5, 702 32 Örebro, tillsammans med en notering om orsak till returen samt vem på Hotel Express som godkänt denna.

 

8. Uppsägning

Uppsägning av tjänsten Hotel Express måste göras senast den sista arbetsdagen i månaden före den som står som valid thru på Hotel Express-kortet. (Exempel: Står det 2018-05 som valid thru på medlemskort måste medlemskapet sägas upp före 2018-04-30.) Om kunden säger upp tjänsten efter detta datum faktureras kunden för ytterligare ett år. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Tjänsten ska sägas upp per telefon, e-post alternativt post till Hotel Express, Väståstrand 5, 702 32 Örebro alt 019-16 60 60 eller info@hotelexpress.se.

Istället för att säga upp tjänsten har kunden möjlighet att pausa den betalda tjänsten under de kommande 12 månaderna. Kunden ska då skicka tillbaka Hotel Express-kortet till Hotel Express. Tjänsten aktiveras igen efter 12 månader har gått, alternativt tidigare om så önskas och kunden kan på nytt nyttja Hotel Express tjänst i 12 månader.

 

9. Force Majeure

Hotel Express ansvarar inte för skada som uppstår genom myndighetsbeslut, underleverantörs fel eller begränsningar i utbud, krig, strejk, uppror, upplopp, eldsvåda eller annan liknande händelse som ligger utanför Hotel Express kontroll och vars åtgärdande endast skulle kunna ske genom en onormalt hög kostnad.

 

10. Personuppgifter

För att kunna uppfylla de allmänna villkoren för medlemskap i Hotel Express kommer dina personuppgifter att behandlas.

Kunden ger Hotel Express rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter som namn, personnummer, adress eller annan information som kan hänföras till kunden, för att Hotel Express skall kunna tillhandahålla tjänster och produkter som finns tillgängliga i Hotel Express utbud.

Hotel Express förbehåller sig rätten att använda kundens personuppgifter för att kommunicera anpassad information med såväl personliga som generella förmåner och medlemserbjudanden. Kunden får även anpassade nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar och event samt undersökningar. Kunden kan alltid via våra e-postutskick välja att tacka nej till liknade information i framtiden.

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via nyhetsbrev, SMS eller postalt. Ibland även via annonsering på externa websidor såsom tex Facebook. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du meddela det till info@hotelexpress.se.

Hotel Express kan komma att lämna ut personuppgifter till konsulter och andra samarbetspartners som Hotel Express anser det vara nödvändigt för att kunna administrera och underhålla tjänsterna som erbjuds eller om Hotel Express föreläggs att lämna ut sådan information enligt lag. Om situationen bedöms kräva det så kommer Hotel Express att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med dessa partners.

Vi kommer i första hand samla information direkt från dig men för att uppdatera dina adressuppgifter kommer vi kontrollera din information gentemot offentliga register. Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max fem år efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är K3 Travel AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556795-0117 och har sitt säte i Örebro. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter se vår integritetspolicy. Du kan även kontakta oss på info@hotelexpress.se alternativt ringa 019-16 60 60 om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.

 

11. Ändring av medlemsvillkor

Hotel Express förbehåller sig rätten att när som helst ändra våra allmänna villkor. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på www.hotelexpress.se där de senaste villkoren alltid finns eller att du erhåller dem via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer även förklara innebörden av ändringarna.

 

12. Övrigt

Hotel Express äger rätt att löpande ändra innehåll och prissättning i tjänsten utan att kundens samtycke. Exempel på sådana förändringar är tillägg av och borttag av enskilda hotell, hotellkedjor och förmåner.

Ersättning, utbyte och namnändring av kundens Hotel Express-kort debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Kontakta Hotel Express kundservice 019-16 60 60 för gällande priser.

 

Våra allmänna villkor gäller tillsvidare och reviderades senast 2018-05-16.

Kontakta oss

Är du intresserad av att gå med i Hotel Express eller har du någon fråga till oss? Ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!